اولین جمعه تبریز بدون امام جمعه محبوب /فقط می‌خواهم بگویم« باشین ساغ اولسون آذربایجان» /آیت الله آل هاشم خواب ماند، خوابی ابدی

ایسنا نوشت: هنوز کوی و برزن‌ این شهر از بهت نبود پدر معنوی آذربایجان شرقی بیرون نیامده، امام جمعه‌ها می‌آیند بدون اینکه بپرسند اماممان هست؟ […]

افزایش مجدد هیجان با توزیع قدرت / ادامه روند دیپلماسی چندجانبه ایران و آمریکا / نیازمند نخبگان با فهم بین المللی گرایی، نسلی و جنسیتی هستیم

امروز ساخت اجتماعی ایران خیلی در وضعیت رکود قرار دارد، و نسبت به بسیاری از موضوعات سیاسی و دیگر حوادث واکنش جدی از خودش نشان […]