شکرگزاری، ابتدا باید در مناسبات انسانی در متربی تجسم پیدا کند. درک مفهوم ربوبیت، زمینه درک شکرگزاری از خداوند است. برای اینکه متربی نعمت های خدا را درک کند، تجسم بخشیدن به نعمتها و انتساب آنها به خداوند اهمیت دارد و تمرین هایی برای درک نعمت لازم است. حمیدرضا آیت اللهی

چگونه شکرگزاری را به کودکان بیاموزیم؟/ تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی - بخش سوم

حمیدرضا آیت اللهی

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آن ها به متربیان بگردد.

درگفتار قبل، معنای رب و ربوبیت خداوند، و چگونگی شناخت خدا از منظر ربوبیت و رابطه انسان و خدا تبیین شد. شکرگزاری، ابتدا باید در مناسبات انسانی در متربی تجسم پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید