wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 2 » معرفي پايان نامه
بازدید: 3869
0/0 (0)
پ‍ژوه‍شی پیرام‍ون‌ آیاتی‌ ک‍ه‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج) ن‍ازل‌ ش‍ده‌ (م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌) در ق‍رآن‌)
 
‏پدیدآور: م‍ه‍رابی‌، م‍ج‍ت‍بی‌
شماره بازیابی: ۵۱-۲۲۳۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی: ایران‭۳۸۸۴۱۵
‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۷۶ - ۷۷
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لامی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
استاد راهنما و مشاور: ح‍ج‍تی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، م‍ه‍دی‍زاده‌، ع‍لی‌
‏چکیده: ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ای‍ن‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ ک‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍ل‍ن‍د ریش‍ه‌ای‌ ق‍رآنی‌ دارد و در آی‍ات‌ ن‍وران‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ب‍روش‍ن‍ی‌ م‍ت‍ج‍ل‍ی‌ و ب‍ا ح‍ول‌ و ق‍وه‌ ال‍ه‍ی‌ در ح‍دود اث‍ب‍ات‌ ح‍ق‍ان‍ی‍ت‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ام‍ر ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌:ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ورد ن‍ظر، ی‍ادداش‍ت‌ ب‍رداری‌، ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍طال‍ب‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ه‍دوی‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ب‍ا اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍رآن‌ ب‍ه‌ آی‍ن‍ده‌ درخ‍ش‍ان‌ ب‍ش‍ری‍ت‌ در ت‍ح‍ت‌ ل‍وای‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌) ب‍ه‌ م‍ا م‍ی‌ده‍د، ه‍م‍گ‍ان‌ را در آرزوی‌ ظه‍ور آن‌ م‍ه‍رت‍اب‍ان‌ ب‍ا ن‍ش‍اط م‍ی‍س‍ازد.
 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :