wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 38 » مقاله ها
بازدید: 1726
0/0 (0)
موضوع: بررسی و تدوین ساختار اساسی توسعه فرهنگ مهدویت در جامعه بر اساس مدل SWOT
 
چکیده

مسئله مهدویت از جمله اعتقاداتی به شمار می رود که در اسلام از منزلت و مقامی اصیل و بنیادین برخوردار است. در این بین در تشیع این اعتقاد راسخ تر و پر جنب و جوش دارتر می باشد. در تشیع حس انتظار به مهدی موعود (عج) باعث ایجاد روحیه شاداب پر تلاش و همچنین مبارزاتی علیه دشمنان اسلام و مستکبران بوده که همواره در طول تاریخ چنین امری واضح و روشن می باشد. این پژوهش نیز بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در زمینه مهدویت و چگونگی توسعه فرهنگ آنان در کشور و نیز بررسی همه جانبه با استفاده از روش تحلیل SWOT اقدام شده است. نتایج حاکی از آن بود که مهم ترین نقطه قوتی که ایران در زمینه توسعه اندیشه مهدویت در بین جوانان از آن برخوردار است، وجود روحیه بسیار مشوقانه در بین آحاد جامعه در این زمینه در کشور می باشد که با بهره‏ مند شدن از امتیاز وزنی 61.8/0 در جایگاه نخست می باشد و عدم کار فرهنگی اساسی در این زمینه با امتیاز وزنی 4/0 در جایگاه نخست ضعف ها، توجه به مسائل روز اندیشه مهدویت به خصوص در امر جوانان و استخراج آنها و اندیشیدن تدبیری در این زمینه با امتیاز وزنی 6/0 بالاترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود و نداشتن برنامه ریزی راهبردی، جذاب و رقابتی در برابر برنامه های جذاب دشمنان برای جوانان با امتیاز وزنی 52/0 در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد. مهم ترین راهبردهای که در این زمینه می توان نگاشت عبارتند از: ایجاد برنامه ریزی و ساختاری اساسی جهت بهره برداری بهینه از تعدد موسسات و پژوهشکده ها در راستای حضور شاداب جوانان در مباحث مهدویت، تلاش اساسی محلی و ملی در راستای تبیین مسائل اساسی به روز در متن مدارک و مستندات مهدویت و ارائه و تدوین آن در جامعه و تدوین یک سند چشم انداز محلی و ملی و بهره گیری از رسانه های نوین جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان علیه مباحث فرهنگی مهدویت.

کلمات کلیدی: جوان، فرهنگ، تهاجم، مهدویت ، استراتژی، SWOT.
 

دریافت مقاله


نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :