wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره33 » موضوع پژوهش
بازدید: 3487
0/0 (0)
معرفی موضوعات مهدوی جهت تحقیق
 
1.    اصول اخلاق و تربیت مهدوی
پس از مشخص شدن مبانی اخلاق و تربیت مهدوی و با دیدن چشم انداز اهداف این حوزه  نیازمند قواعدی کلی هستیم تا بر اساس آن در فرایند اخلاق و تربیت مواضع درستی اتخاذ کنیم و درستی روشهایی که در این مسیر به کار می بریم را بیازماییم. اصول اخلاق و تربیت مهدوی همان قواعد انتزاعی و برداشت شده از مبانی و اهداف اخلاق و تربیتی است که در این جهت می تواند به ما کمک کند و در واقع حلقه اتصال مبانی و اهداف هستند و تنها با یافتن آنهاست که می توان به روشهای صحیح در باب اخلاق و تربیت مهدوی دست یافت.

2.    آسیب‌شناسی اخلاق وتربیت مهدوی
آسیب شناسی در حوزه اخلاق و تربیت مهدوی یکی از مسائل مهم در این حوزه است زیرا بدون شناخت آسیبهایی که در حوزه اخلاق و تربیت مهدوی وجود دارد قطعا نمی توان به اهداف مبارکی که در این حوزه مورد نظر ماست دست یابیم. این آسیب شناسی می تواند در حوزه اهداف، مبانی، روشها و سایر موارد باشد و با توجه به موقعیت زمانی کنونی ما که در عصر غیبت امام قرار گرفته ایم و نیازمند دقت در امر تربیت برای نیروسازی و سپس زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی هستیم شناخت آسیبها و رهزنها در این حوزه مهم خواهد بود.

3.    عوامل و زمینه های اخلاق و تربیت مهدوی
از جمله موضوعهایی که در زمینه اخلاق و تربیت مهدوی بایسته است مورد توجه قرار گیرد. عوامل و زمینه های آن است. منظور از عوامل، سبب هایی صاحب اراده هستند که با قصد و انگیزه در امر تربیت نقش مربی را ایفا می کنند مانند پدر و مادر. و منظور از زمینه ها سبب هایی طبیعی و غیر ارادی هستند که در امر اخلاق و تربیت تاثیر دارند مانند لقمه حلال یا حرام و البته هر یک از عوامل و زمینه ها در امر تربیت مطلوب باید دارای اوصاف و شرایطی باشند.

4.    مراحل رشد و تربیت مهدوی، بایدها و نبایدها
آشنایی بامراحل رشد و دوره های سنی مختلف اعم از جنینی کودکی نوجوانی جوانی میانسالی و کهنسالی و  ویژگیهایی مخصوص هر مرحله تأثیر بسزایی در شناخت و اعمال اصول و روشها و زمینه های خاص هر کدام دارد. دانستن این مهم و فهم بایدها و نبایدها سهم فراوانی در فرایند تربیت مهدوی دارد.

5.     ساحتهای اخلاق و تربیت مهدوی، اهداف و روشها
یکی از مباحث عمده تربیتی بحث از ساحتهای تربیت در ابعاد بینش گرایش و کنش است. شناخت اهدافی که در ساحتهای مختلف تربیتی وجود دارد ما را به گزینش روشهای متناسب برای رسیدن به اهداف هر ساحت رسانده و همین امر در فرایند اخلاق و تربیت مهدوی به ما کمک شایانی خواهد نمود.
 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :