wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 37 » مقاله ها
بازدید: 2248
5/0 (1)
موضوع: بررس تطبیقی آیه 54 سوره مائده بر امام زمان (عج) و یاران آن حضرت
 
چکیده
یکی ازآیات مورد استناد در مورد امام زمان ویاران آن حضرت آیه 54 سوره مائده است. خداونددر این آیه پس از هشدار در مورد ارتداد برخی از مؤمنین،بشارت آمدن قومی درآینده با ویژگی های خاص را داده است. در مورد مصداق این قوم و اینکه این عده چه کسانی هستند میان مفسرین اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاه های متفاوتی از سوی آنها ارائه شده است. پژوهش حاضر از طریق باز خوانی آرای مفسرین و نقد و بررسی آنها می کوشد که پاسخ مناسبی را به این پرسش ارائه دهد که مراد از این قومی که خداوند وعده آمدنشان را در آینده داده است چه کسانی هستند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و دستاورد آن اثبات این فرضیه است که مراد از قوم در آیه شریفه امام زمان (ع) و یاران حضرت می باشد.
واژگان کلیدی: قرآن،قوم، امام زمان (عج)، یاران، ویژگی ها
 

دریافت مقاله


نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :