wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 38 » پايان نامه ها
بازدید: 2706
0/0 (0)
عنوان: بررسی رابطه بین انتظار ظهور و افسردگی
 
عنوان: بررسی رابطه بین انتظار ظهور و افسردگی
پدید آورنده: مهری مقصودی
دانشگاه: پیام نور شهرکرد
رشته: کارشناسی علوم تربیتی
استاد راهنما: فرهاد رئیسی
کلید واژه: انتظار فرج، افسردگی، روانشناسی، دانشجو، تحقیق، آزمایش
چکیده
اولین هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین انتظار ظهور و افسردگی است و دومین هدف اصلی بررسی رابطه بین انتظار ظهور و امیدواری است. در نتیجه متغیرهای اصلی در این تحقیق انتظار ظهور، افسردگی و امیدواری می‏باشد. در این تحقیق به شیوه ای علمی رابطه بین این سه متغییر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
با توجه به اهداف اصلی تحقیق، این پژوهش دارای دو فرضیه اصلی می باشد.
1. بین انتظار ظهور و افسردگی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.
2. بین انتظار ظهور و امیدواری رابطه معنی‌ دار و مثبت وجود دارد.
دو فصل ادبیات تحقیق با استفاده از منابع روانشناسی و مذهبی که فهرست آنها در منابع آمده به تشریح و توضیحات کاملتری در رابطه با سه متغیر اصلی پرداخته شد. برای بدست آوردن حجم نمونه این پژوهش ابتدا پرسشنامه بر روی 20 نفر از دانشجویان اجراء شد. سپس واریانس سؤالات آزمایشی محاسبه شد و بعد با استفاده از فرمول، حجم نمونه که 239 نفر می باشد بدست آمد.
نمونه این پژوهش شامل 240 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد است که از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب جامعه نمونه استفاده شد تا جامعه نمونه نماینده واقعی جامعه آماری باشد.
برای تحلیل اطلاعات بااستفاده از نرم افزار spss جهت بررسی رابطه بین انتظار ظهور و افسردگی و بررسی رابطه بین انتظار و امیدواری از تحلیل رگرسیون استفاده شد و جهت بررسی فرضیه‌های فرعی علاوه بر تحلیل رگرسیون از تحلیل واریانس و t نیز استفاده شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین انتظار ظهور و افسردگی با صد در صد اطمینان رابطه معنی دار و منفی وجود دارد به این معنی که هرچه انتظار ظهور دانشجو بالاتر بوده میزان افسردگی او کمتر می باشد و بالعکس. بنابراین فرضیه اول تحقیق با صد در صد اطمینان مورد تأیید واقع شد.
فرضیه دوم تحقیق هم که عبارت بود از: رابطه معنی دار و مثبتی بین انتظار و امیدواری وجود دارد با صد در صد اطمینان مورد تأیید واقع شد. به این معنی که هرچه انتظار ظهور دانشجو بالاتر بوده، میزان امیدواری او نیز بالاتر بوده است. فرضیه دوم تحقیق هم که عبارت بود از: رابطه معنی دار و مثبتی بین انتظار و امیدواری وجود دارد با صد در صد اطمینان مورد تأیید واقع شد. به این معنی که هرچه انتظار ظهور دانشجو بالاتر بوده، میزان امیدواری او نیز بالاتر بوده است.
 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :