wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 25 » پايان نامه
بازدید: 4504
0/0 (0)
ع‍دال‍ت‌، ش‍اخ‍ص‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (‌علیه السلام)
 

پدیدآور: طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود

شماره بازیابی: ۵۱-۱۲۲۰۵              

‏شماره کتابشناسی ملی: ایرانم‌۸۴-۳۱۱۰۷

‏شماره بازیابی: ۵۱-۱۲۲۰۵

‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌

‏مشخصات ظاهری: ج‌، ۱۳۲ ورق‌

‏ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ع‍ارف‌، م‍ج‍ی‍د،

‏ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: غ‍ای‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا،

‏توصیفگر: ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اعی، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (علیه السلام)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌ ۴۰

 ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ی‍ره‌ ام‍ام‍ان‌

‏چکیده: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (علیه السلام) و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍اوره‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ام‍ام‌ (علیه السلام‌) و س‍ی‍ره‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‍ح‍ض‍رت‌ در دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (علیه السلام‌) در دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ک‍وت‍اه‌ خ‍ود در ق‍ل‍م‍رو وس‍ی‍ع‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ از ی‍ک‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍دال‍ت‌ گ‍س‍ت‍ر را ارائ‍ه‌ ف‍رم‍وده‌ و ب‍اس‍ی‍ره‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ام‍ک‍ان‌ ب‍رق‍راری‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ دادگ‍ر را ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ رس‍ان‍د. اگ‍ر چ‍ه‌ ع‍دم‌ ت‍ح‍م‍ل‌ و پ‍ذی‍رش‌ م‍ردم‌، م‍ان‍ع‌ از ب‍رق‍راری‌ ک‍ام‍ل‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ام‍ا ت‍ح‍ق‍ق‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍دال‍ت‌ گ‍س‍ت‍ر م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود (ع‍جل الله تعالی فرجه) ب‍وق‍وع‌ خ‍واه‍د پ‍ی‍وس‍ت‌.

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :