wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 15 » پايان نامه ها
بازدید: 4165
0/0 (0)
س‍ی‍ر آرم‍ان‌‌ش‍ه‍ر در ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ی‌ غ‍رب‌
 

پدیدآور: م‍ظف‍ری‌ خ‍م‍س‍ه‌، زه‍ره‌

شماره بازیابی: ۵۱-۱۰۱۲۳

‏شماره کتابشناسی ملی: ایرانم‌۸۴-۱۲۱۴۶

‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۱۳۸۴

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌

‏مشخصات ظاهری: ۱۷۱ ورق‌

‏ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍رادخ‍ان‍ی‌،

‏ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ن‍وی‍دی‌،

‏توصیفگر: م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه،‌ آرم‍ان‌ گ‍رای‍ی‌ ، ی‍ون‍ان‌، اف‍لاطون‌، ۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ ق‌.م‌Plato- ت‍اری‍خ‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌

م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ غ‍رب‌

‏چکیده: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ درب‍اره‌ آرم‍ان‍ش‍ه‍ر و س‍ی‍ر آن‌ در ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌ و ب‍ی‍ان‌ اف‍ک‍ار و ن‍ظری‍ات‌ ف‍یل‍س‍وف‍ان‌ درای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ف‍ه‍وم‌ آرم‍ان‍ش‍ه‍ر ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و طرح‌ آرم‍ان‍ش‍ه‍ر اف‍لاطون‌ در ی‍ون‍ان‌ و س‍پ‍س‌ در ق‍رون‌ وس‍طی‌ و اث‍ر آم‍وزه‌ه‍ای‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ در ت‍ص‍وی‍ر آرم‍ان‍ش‍ه‍ر درآن‌ و دوره‌ ج‍دی‍د (آت‍لان‍ت‍ی‍س‌) پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ان‍س‍ان‌ چ‍ون‌ دارای‌ روح‌ ک‍م‍ال‌ طل‍ب‌ اس‍ت‌ در ه‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ح‍ال‍ت‌ م‍م‍ک‍ن‌ را ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ده‍د و در ب‍الات‍ری‍ن‌ ح‍د آن‌، خ‍واه‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از ه‍ر ن‍ظر م‍طل‍وب‌ ب‍اش‍د، ل‍ذا ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ای‍ده‌ آرم‍ان‍ش‍ه‍ر، ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ای‌ ب‍ا ق‍وان‍ی‍ن‌ و ام‍ک‍ان‍ات‍ی‌ ت‍وج‍ه‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ت‍وان‍د درآن‌ ب‍ه‌ وص‍ول‌ ام‍ی‍ال‌ و آروزه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ش‍ان‌ روح‌ م‍طل‍ق‌ طل‍ب‌ اس‍ت‌، دس‍ت‌ ی‍اب‍د  نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :