wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره28 » پايان نامه
بازدید: 3565
0/0 (0)
ب‍ررس‍ی‌ ت‍وق‍‍ی‍عات‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌ (ع‍ج‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ف‍رج‍ه ال‍ش‍ری‍ف‌)
 
پدیدآور: ش‍ی‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
شماره بازیابی: ۵۱-۴۰۵۱
‏شماره کتابشناسی ملی: ایران۸۲۹۶۳۶
‏شماره بازیابی: ۵۱-۴۰۵۱
‏محل و سال اخذ مدرک: ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌۱۳۸۲
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌
‏مشخصات ظاهری: ج‌.، [۲۰۸] ورق‌.: ج‍دول‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ص‍ف‍رزاده‌، م‍ه‍رداد،
اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍اب‍ری‌، اح‍م‍د،
‏توصیفگر: ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌، ق‌۲۵۶
‏چکیده: ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
در ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ و آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ و ای‍ن‍ک‍ه‌ ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌ چ‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ام‍ل‌ چ‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌ اس‍ت‌، اب‍ت‍دا ب‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ح‍دی‍ث‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍ا ب‍ا م‍ت‍ن‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌ آش‍ن‍ا و آن‍چ‍ه‌ در ای‍ن‌ خ‍ص‍وص‌ ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ود و پ‍س‌ از آن‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍ظرات‌ م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ ای‍ن‌ ف‍ن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و م‍ی‌ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ ک‍ه‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ح‍دی‍ث‌ و م‍ت‍ق‍دم‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ ف‍ن‌، ت‍ن‍ه‍ا ن‍اق‍ل‌ روای‍ات‌ ب‍وده‌ان‍د، ول‍ی‌ م‍ت‍اخ‍ری‍ن‌ آن‍ه‍ا ت‍ا ان‍دازه‌ای‌ در ای‍ن‌ ب‍اره‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍م‍وده‌ان‍د. ب‍ا ای‍ن‌ ح‍ال‌ ن‍ک‍ات‍ی‌ را م‍ی‌ت‍وان‌ ی‍اف‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌ و م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ م‍ح‍ت‍رم‌ م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ آن‌ ب‍پ‍ردازن‍د ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در چ‍ه‍ار ب‍خ‍ش‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌: ب‍خ‍ش‌ اول‌ دارای‌ پ‍ن‍ج‌ ف‍ص‍ل‌: ب‍ررس‍ی‌ چ‍ن‍د اص‍طلاح‌، ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌، ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌، خ‍ط ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌ و زم‍ان‌ لازم‌ ب‍رای‌ ص‍دور ت‍وق‍ی‍ع‌ و ب‍خ‍ش‌ دوم‌، دارای‌ چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌: ب‍ررس‍ی‌ اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ زم‍ان‌ ص‍دور ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ع‍ص‍ر غ‍ی‍ب‍ت‌ ص‍غ‍ری‌، س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ام‍ام‌، س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ف‍راآ و ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌، دارای‌ دو ف‍ص‍ل‌: وک‍لای‌ خ‍اص‌ در ع‍ص‍ر غ‍ی‍ب‍ت‌، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ا و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا، وک‍لای‌ ع‍ام‌ در ع‍ص‍ر غ‍ی‍ب‍ت‌، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ا و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا، و ب‍خ‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌، دارای‌ ش‍ش‌ ف‍ص‍ل‌: ع‍ن‍اوی‍ن‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍وق‍ی‍ع‍ات‌ در ک‍ت‍ب‌ روائ‍ی‌، م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍لام‍ی‌، م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌، م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍طال‍ب‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د.

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :