wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 3 » پايان نامه
بازدید: 4439
0/0 (0)
ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ن‍ج‍ی‌ در ادی‍ان‌ ال‍ه‍ی‌ (زرت‍ش‍ت‌ اس‍لام‌)
 

پدیدآور: ت‍رک‍م‍ان‌، زه‍را ‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۷۶ - ۷۷

شماره بازیابی: ۵۱-۲۰۵۵۰

‏شماره کتابشناسی ملی: ایران۳۸۸۶۲۴

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌

‏استاد راهنما: م‍ه‍دی‍زاده‌، ع‍ل‍ی‌

‏استاد مشاور: آری‍ا، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌

‏چکیده: ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ پ‍ی‍روزی‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ح‍ق‌ ب‍ر ب‍اطل‌ و ب‍رق‍راری‌ ص‍ل‍ح‌ و ع‍دال‍ت‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ن‍ج‍ی‌ در ادی‍ان‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌: ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍ب‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ و ج‍دی‍د م‍ی‍ت‍وان‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ه‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‌ ظه‍ور م‍ن‍ج‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‌ اس‍لام‌ ن‍ب‍وده‌ و ت‍م‍ام‍ی‌ ب‍ش‍ری‍ت‌ از زم‍ان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ م‍ن‍ت‍ظر ه‍م‍ان‍ن‍ده‌ و م‍ن‍ج‍ی‌ ب‍وده‌ان‍د و در ه‍م‍ه‌ ادی‍ان‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ از س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ وح‍ی‌ ال‍ه‍ی‌ ت‍راوش‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌ و س‍اب‍ق‍ه‌ م‍م‍ت‍دی‌ دارد س‍ران‍ج‍ام‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ظل‍م‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌، ب‍ش‍ری‍ت‌ ش‍اه‍د روزی‌ خ‍واه‍د ب‍ود ک‍ه‌ در آن‌ روز ج‍ه‍ان‌، گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ن‍ور و ع‍دل‌ ه‍م‍گ‍ان‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ گ‍ی‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍رده‌ گ‍ردد و ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍ق‌، خ‍ط ب‍طلان‌ ب‍ر روی‌ ت‍م‍ام‍ی‌ م‍س‍ل‍ک‍ه‍ا و ای‍دئ‍ول‍وژی‍ه‍ای‌ گ‍م‍راه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ خ‍واه‍د ک‍ش‍ی‍د. زی‍را م‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ ع‍دال‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌، ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍ق‌ و ع‍دل‌ او در ب‍ی‍ن‌ ت‍م‍ام‌ ادی‍ان‌ ال‍ه‍ی‌ ح‍ت‍ی‌ ان‍س‍ان‌ دوس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ ب‍ش‍ر وج‍ود دارد، و رف‍ع‌ ت‍م‍ام‌ م‍ش‍ک‍لات‌ را م‍ن‍وط ب‍ه‌ ای‍ج‍اد چ‍ن‍ی‍ن‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ دان‍س‍ت‍ه‌ان‍د
 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :