wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 15 » پايان نامه ها
بازدید: 4072
0/0 (0)
ب‍ررس‍ی‌ آراء اه‍ل‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ م‍دنیه‌ ف‍اراب‍ی‌ در م‍ورد ت‍ی‍پ‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 

پدیدآور: طال‍ب‍ی‌ل‍ی‍وان‌، رض‍ا

شماره بازیابی: ۵۱-۱۰۴۳۳

‏شماره کتابشناسی ملی: ایرانم‌۸۴-۹۰۴۰

‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۱۳۸۴

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

‏مشخصات ظاهری: ۱۵۳ ورق‌

‏ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ث‍ق‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د،

‏ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: آق‍اج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،

‏توصیفگر: م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی،‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ف‍اراب‍ی،‌ س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌، ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۲۶۰؟ - ق‌ ۳۳۹

‏چکیده:

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‌ آن‍ک‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‍ات‌ و ت‍ش‍اب‍ه‍ات‌ آش‍ک‍ار م‍ی‍ان‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ ف‍اراب‍ی‌ و دی‍گ‍ر ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ را روش‍ن‌ م‍ی‌س‍ازد و دی‍گ‍ر آن‍ک‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ و ب‍س‍ت‍ره‍ای‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ ت‍ف‍ک‍رات‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ب‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ را ب‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ م‍ی‌ک‍ش‍د ک‍ه‌ درای‍ن‌ راس‍ت‍ا م‍ی‌ت‍وان‍د م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و اس‍ات‍ی‍د و ح‍ت‍ی‌ م‍ورخ‍ان‌ ق‍رار گ‍ی‍رد روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ اس‍ن‍ادی‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍ون‌ م‍وج‍ود، اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍ی‌ آن‌ اس‍ت‌ ک‌ دی‍دگ‍اه‌ ف‍اراب‍ی‌ را در زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ دارد و از ل‍ح‍اظ ت‍ی‍پ‍ول‍وژی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ای‍ش‍ان‌ را در ج‍ام‍ع‍ه‌ و ن‍زد ه‍م‍گ‍ن‍ان‌ وی‌ ت‍ا ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ م‍م‍ک‍ن‌ ب‍اش‍د م‍ش‍خ‍ص‌ س‍ازد. ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍لاش‌ دارد ت‍ا وج‍وه‌ ت‍ق‍اب‍ل‍ی‌ آرا م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ را پ‍ی‍رام‍ون‌ وض‍وع‌ اوت‍وپ‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ دارد. و پ‍س‌ از ب‍ی‍ان‌ روش‍م‍ن‍د آرا ای‍ن‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍ری‍ک‌ از آن‍ان‌ را درب‍اره‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روش‍ن‌ ن‍م‍ای‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ف‍اراب‍ی‌ در ارائ‍ه‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ خ‍ود، چ‍ش‍م‌ ان‍دازی‌ ان‍ت‍زاع‍ی‌ و ع‍ق‍ل‍ی‌ را ارائ‍ه‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ب‍ی‌ ت‍ردی‍د م‍ل‍ه‍م‌ از آرا اف‍لاطون‌ اس‍ت‌. م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه‌ ف‍اراب‍ی‌ ک‍ام‍لا روی‍ای‍ی‌ و ذه‍ن‍ی‌ و م‍خ‍ت‍ص‌ ب‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‌ ف‍اراب‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و اق‍ت‍دار در ج‍ام‍ع‍ه‌ آرم‍ان‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌ ک‍اری‍زم‍ان‍ی‌ اس‍ت‌. و در پ‍ای‍ان‌ ب‍ا ب‍ی‍ان‌ ب‍راه‍ی‍ن‌ و اس‍ت‍دلالات‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و م‍ع‍ت‍ب‍ر ن‍ح‍وه‌ گ‍س‍س‍ت‌ از ج‍ام‍ع‍ه‌ آرم‍ان‍ی‌ در ن‍زد ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ م‍ت‍ق‍دم‌ و م‍ع‍اص‍ر را ب‍ه‌ روش‍ن‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :