wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 15 » پايان نامه ها
بازدید: 4362
0/0 (0)
آرم‍ان ش‍ه‍ر فرا مدرن
 

پدیدآور: ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ک‍ورش‌

‏شماره بازیابی: ۵۱-۱۳۷۷۸

‏شماره کتابشناسی ملی: ایرانم‌۸۵-۶۱۱۱

‏عنوان دیگر: T‎aipotU nredomsnar

‏محل و سال اخذ مدرک: ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌

‏مشخصات ظاهری: ۳۷۷ ورق‌.: م‍ص‍ور

‏ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ص‍ف‍ام‍ن‍ش‌، ک‍ام‍ران‌،

‏ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ش‍ی‍خ‌ زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌،

‏توصیفگر: ف‍ران‍و گ‍رای‍ی‌، م‍دی‍ن‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ه، م‍ع‍م‍اری‌ ن‍وی‍ن،‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، ن‍وگ‍رای‍ی،‌ ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک،‌ طرح‌ آرم‍ان‍ش‍ه‍ر ف‍رام‍درن‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

چکیده: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ زب‍ان‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ب‍ر ب‍ن‍ی‍ان‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ از م‍ف‍اه‍یم‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ک‍ه‌ ام‍ک‍ان‌ ن‍ق‍د ه‍م‍ه‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ از م‍اه‍ی‍ت‌ اش‍ک‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌ را ف‍راه‍م‌ س‍ازد و ن‍ی‍ز طرح‌ م‍ع‍ن‍ا و ش‍ک‍ل‌ ت‍ازه‌ای‌ از س‍ک‍ون‍ت‌ در اف‍ق‍ی‌ ف‍راس‍وی‌ م‍رزه‍ای‌ رای‍ج‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: درای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ ب‍ا ات‍خ‍اذ روش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ م‍درن‍ت‍ی‍ه‌ و اش‍ک‍ال‍ی‌ از م‍ع‍م‍اری‌ ک‍ه‌ در ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍اآن‌ ش‍ک‍ل‌ م‍ی‍گ‍ی‍رن‍د م‍ورد پ‍رس‍ش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ل‍ذا ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رای‍ی‌ و ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ درم‍ع‍ن‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ل‍م‍ه‌ چ‍ن‍دان‌ م‍ورد ن‍ظر ن‍ب‍وده‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ت‍وج‍ه‌ و ت‍م‍رک‍ز ع‍م‍ده‌ ب‍ر روی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ س‍ازی‌(Conceptualization) از طری‍ق‌ ت‍اوی‍ل‌ و ت‍ب‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ آراآ ه‍ی‍دگ‍ر، ف‍وک‍و و دری‍دا. ن‍گ‍رش‌ ک‍ل‍ی‌ درای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ ب‍ر ب‍ن‍ی‍ان‌ ه‍رمن‍وت‍ی‍ک‌(Hermenutics) در م‍ع‍ن‍ای‌ ه‍ی‍دگ‍ری‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌: ن‍ق‍د م‍ن‍طق‌ ک‍م‍ی‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از وج‍وه‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍وده‌؛ ل‍ذا ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ درای‍ن‌ طرح‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ خ‍ود م‍ورد ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ف‍رام‍وش‌ ش‍ده‌ای‌ س‍ک‍ون‍ت‌ و ت‍لاش‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ و طرح‌ دوب‍اره‌ آن‌ در ح‍وزه‌ م‍ع‍م‍اری

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :