موضوع: نقش جامعه شناسی تبلیغات در اشاعه هنر زمینه‏ ساز فرهنگ مهدویت(1395/07/07)
چکیده

اشاعه فرهنگ مهدویت می‏تواند به یکی از کارکردهای تبلیغات در عصر نوین در حوزه هنر زمینه‏ ساز مبدل شود. ترویج این فرهنگ ارزشمند در حال حاضر در جامعه جهانی و ملی با استفاده از راهکارهای هنر تبلیغات، اثر بخشی مضاعفی را در اشاعه فرهنگ مهدویت به وجود می آورد. در واقع تبلیغات در عرصه هنر زمینه‏ ساز، به طور گسترده توانایی بسیج کردن توده عظیمی‏ از مردم را در راستای بسترسازی جامعه مهدوی درکنار سایر عوامل به‏ وجود خواهد‏آورد. از بُعد جامعه‏ شناختی در تبلیغات هنری می‏توان افکار عمومی‏‏ را درباره بستر سازی ایجاد توسعه اخلاقی و اجتماعی فرهنگ مهدویت بسیج کرد؛ و آن را به یک حرکت عظیم اجتماعی و دینی جامعه بشری تبدیل نمود. از دیگر کارکردهای جامعه‏ شناسی تبلیغات از بُعد هنر زمینه‏ ساز، پیوستگی و رابطه تنگاتنگ آن با مسئله ارتباطات انسانی و اجتماعی است؛ در واقع تبلیغات هنر زمینه‏ ساز فرهنگ مهدویت می‏تواند فرآیند ارتباط میان انسان‏ها را حول محور بسترسازی عدل و توحید الهی به هم پیوسته کند؛ این نوع ارتباطات کارکردی و تبلیغی می‏تواند با تأکید بر ابعاد هنری، عاطفی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی نیز بسترسازی جامعه مهدوی را پدیده جهانی کند. از دیگر ابعاد جامعه‏ شناختی تبلیغات، آموزش‏های هنر زمینه‏ ساز می‏باشد؛ این ویژگی با تأکید بر استراتژی‏های اخلاقی، دینی، فرهنگی مشترک در عرصه جهانی می‏‏تواند نقش بارزی در جهانی شدن هنر زمینه ‏ساز به صورت مستمر و پایدار داشته‏ باشد. تبلیغات راهبردی هنر زمینه‏ ساز، می‏تواند به افراد آگاهی‏ ای لازم را در جهت زمینه‏ سازی ظهور و ایجاد جامعه مهدوی با پذیرش قوانین، هنجارها و ارزش‏ های والای فرهنگ مهدوی، جهت‏ دهی کند. چنین تبلیغاتی، با ایجاد علاقه‏ مندی در افراد نسبت به موضوع ظهور منجی می‏‏تواند، خلاقیت‏ها، استعدادها و ذوق هنری منتظران را در هر بُعدی از هنر به منصه ظهور گذارد، که چنین بسترسازی باید در حوزه ایجاد امید به آینده‏ای روشن و فردایی بهتر سوق یابد. تولید و به عرصه درآوردن نتایج هنر زمینه‏ ساز از بُعد شناختی و معرفتی، از مهم‏ترین تکنیک‏ های تبلیغاتی است که مُبلِّغان می‏‏توانند در فرایند اشاعه فرهنگ مهدویت بر افکار عمومی ‏‏اثر گذارند. وجود انگیزش و ترغیب از دیگر کارکردهای جامعه‏ شناسی تبلیغی هنر زمینه‏ ساز، به انگیزه های معرفتی و شناختی اشاره می‏‏کند که، در برابر تهاجم همه جانبه و پایدار آسیب‏ شناسی فرهنگ مهدویت توانسته موج جهانی را برای بسترسازی الهی، اسلامی‏‏ و علوی فراهم‏ کند؛ که این عامل باعث، اقناع فرهنگی، ایجاد پیوستگی اجتماعی، انسجام دینی در سطح جهانی، منطق ه‏ای و ملی خواهد شد. بهره‏ ندی از یکسری ویژگی‏های اجتماعی تبلیغات هنر زمینه‏ ساز، چون "سادگی، فراگیر بودن، انسانی‏ شدن، (ارزشی، هنجاری، منطقی، شناختی و معرفتی و...) و..." اثر بخشی بسیاری در بستر‏سازی جامعه مهدوی خواهد داشت؛ لذا با توجه به چنین کاربردهای تبلیغاتی و هنری از بُعد مطالعات اجتماعی و فرهنگی یکسری از راهبردها س از این راهکارهای اجتماعی و فرهنگی در مقاله اشاره خواهی م‏کرد.
 
کلید واژه: آموزش، ارتباطات، اقناع، ترغیب، جامعه‏شناسی تبلیغات، علاقه‏مندی، فرهنگ مهدویت، هنر زمینه ‏ساز.
......................................................................
منبع: